HUẤN LUYỆN, THẺ ATĐ

140x140

NỘP ẢNH NĐ44

Các đơn vị nộp ảnh theo từng lớp, ghi rõ tên, ngày sinh, CCCD theo đúng quy định của trường Điện.

140x140

ĐK NGÀY HL, SÁT HẠCH

Các đơn vị kiểm tra và đăng ký ngày huấn luyện (online), Ngày sát hạch QTATĐ

140x140

SÁT HẠCH AT TT05 & NĐ44

Rà soát danh sách tại đơn vị, bổ sung thêm mới, đăng ký chức danh, chia nhóm sát hạch an toàn theo TT05 và NĐ44

140x140

ĐK HUẤN LUYỆN NĐ44

Huấn luyện ATVSLĐ (định kỳ 2 năm/1 lần) theo Nghị định 44/NĐ-CP nhóm 1 bao gồm lãnh đạo, quản lý đơn vị cấp 4(hạn đến 28/4/2021)

140x140

ĐK LÀM THẺ ATĐ

Các đơn vị rà soát lại đối tượng để NPSC cấp lại thẻ ATĐ năm 2022(Đợt 6). (Lưu ý hạn đến 05/10/2022).

140x140

MÃ THẺ AT

Tra cứu mã thẻ An toàn, quá trình công tác, sai phạm, kỷ luật, khen thưởng của từng cá nhân trong quá trình làm việc

 

CÔNG TY DỊCH VỤ ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC

PHÒNG KTAT - NPSC