Tra cứu lại các báo cáo cũ

Lưu ý: Các Đơn Vị chỉ xem được và không sửa được.

Tra cứu báo cáo
CÔNG ĐIỆN 110
Bấm để xem

CÔNG ĐIỆN 110: Xem lại các tháng trong công điện 110, lưu ý đến 20h ngày cuối tháng sẽ tự động sao lưu 1 bản, mọi dữ liệu trong tháng mới sẽ được reset lại từ đầu..

Tra cứu báo cáo
KS-PATCTC
Bấm để xem

Các đơn vị gửi PATCTC&BPAT để tổ An toàn kiểm duyệt, Đề nghị gửi đủ và chính xác.

Tra cứu báo cáo
ĐK KTAT - VSLĐ
Bấm để xem

BC Thực hiện kế hoạch AT - VSLĐ năm 2021. Lưu ý đến 20h ngày cuối cùng của tháng 3,6,9 và tháng 12, sẽ tự động sao lưu 1 bản, mọi dữ liệu trong tháng mới sẽ được reset lại từ đầu.

Tra cứu báo cáo
KTAT - BHLĐ
Bấm để xem

BC Thực hiện kế hoạch KTAT - BHLĐ sáu tháng đầu năm. Lưu ý đến 20h ngày cuối cùng của tháng 6 và tháng 12, sẽ tự động sao lưu 1 bản, mọi dữ liệu trong tháng mới sẽ được reset lại từ đầu.

Tra cứu báo cáo
THIẾT BỊ NÂNG
Bấm để xem

THỐNG KÊ QUẢN LÝ THIẾT BỊ NÂNG, THIẾT BỊ NGHIÊM NGẶT - Lưu ý đến 20h ngày cuối cùng của tháng 6 và tháng 12, sẽ tự động sao lưu 1 bản, mọi dữ liệu trong tháng mới sẽ được reset lại từ đầu.

Tra cứu báo cáo
ĐIỂM VHAT
Bấm để xem

Tra cứu điểm chấm của các quý trước đó, lưu ý là chỉ xem được và không sửa được điểm.

Tra cứu báo cáo
CHẤM ĐIỂM ATVSV
Bấm để xem

Tra cứu điểm chấm của các quý trước đó, lưu ý là chỉ xem được và không sửa được điểm.

Tra cứu báo cáo
GIAO BAN TUẦN
Bấm để xem

Báo Cáo giao ban tuần của các đơn vị. lưu ý đến 20h ngày cuối tháng sẽ tự động sao lưu 1 bản, mọi dữ liệu trong tháng cũ sẽ được lưu lại..

Tra cứu báo cáo
TT07 BACKUP
Bấm để xem

xem lại thông tin báo cáo theo tt07 online của các năm...

Tra cứu báo cáo
THẺ AN TOÀN ĐÃ ĐK
Bấm để xem

Tra cứu lại đơn vị đã đăng ký in thẻ AT đợt tháng 7/2020..

Tra cứu báo cáo
Ý KIẾN ĐÁNH GIÁ, GÓP Ý
Bấm để xem

ý kiến đánh giá, góp ý của đơn vị..

Tra cứu báo cáo
TRA CỨU TT05,TT07,PCCC..
Bấm để xem

Tra cứu thông tin về việc công ty đi kiểm tra tồn tại, khắc phục theo tt07, hạn gửi báo cáo khắc phục, tra cứu thông tin về sát hạch an toàn VSLĐ, PCCC...